Училищно настоятелство

Училищното настоятелство в 118 СУ е учредено на 08.12.2006 година. То е доброволна, независима организация с нестопанска цел, обединяваща родители, учители и общественици, мотивирани от желанието си за подпомагане дейността и издигане авторитета на 118 СУ "Академик Людмил Стоянов".

 

Основни цели и задачи на настоятелството са:

- Участие в регионални, национални и европейски програми и проекти в областта на образованието и науката;

- Стимулиране на толерантността и работата в екип между учители, родители и възпитаници на училището;

- Създаване на общност на приятели и привърженици на идеята за висококачествено образование, което съчетава най-доброто от националната традиция и световния опит;

- Съдействие за издигане на авторитета на училището и социалния статус на учителите и възпитаниците, чрез популяризиране на добрите практики и опит в процеса на обучение;

- Обединяване на усилията на родители, учители, общественици, държавни и общински органи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, с цел подпомагане на образователния процес, подобряване на материално-техническата база и условията на обучение;

- Изграждане и утвърждаване на гражданско поведение и европейски светоглед у възпитаниците на училището и утвърждаването им като самостоятелни и модерни личности.